Szczególne wskazania w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
 1. Zezwala się na odwiedziny u pacjentów niezakażonych SARS-CoV-2 przez osoby które:
  - posiadają pełne szczepienie p/COVID-19 potwierdzone zaświadczeniem przyjęcia szczepionki
  lub 
  - posiadają negatywy test antygenowy, lub PCR pl SARS-CoV-2 wykonany w okresie nie dłuższym niż 48 h. Obowiązek udowodnienia faktu zaszczepienia, posiadania negatywnego testu spoczywa na osobie odwiedzającej. 
 2. Pozostałe osoby mają możliwość odwiedzin pacjentów jedynie w sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z bliską osobą zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Pacjenta. W tych przypadkach decyzję podejmuje Kierownik  oddziału.
 3. Odwiedziny odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym oddziału, po akceptacji Kierownika oddziału (numery telefonów w tabelce). 
 4. Osoby z objawami infekcji lub w przypadku kontaktu z zakażonym SARS-CoV-2 nie mogą wchodzić na teren Szpitala. 
 5. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne oddziałów, zalecane są odwiedziny w godzinach: 11:00 -18:00. 
 6. Osoby odwiedzające wchodzą na teren Szpitala przez wejście główne. Należy poinformować portiera o celu wizyty, oraz przedstawić dokument potwierdzający szczepienie I ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Portier prowadzi ewidencje osób wchodzących do Szpitala. 
 7. Za organizację odwiedzin w oddziale Szpitala odpowiada personel oddziału.
 8. Odwiedzający jest zobowiązany do: 
  - założenia maski zakrywającej usta i nos, 
  - przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
  - utrzymywania dystansu społecznego (1,5 metra),
  - ograniczenia poruszania się na terenie Szpitala, 
  - pozostawanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną, 
  - czas odwiedzin nie powinien być dłuższy niż 15 min, 
  - w przypadku sali wieloosobowej, jednoczasowo może przebywać na niej jeden  odwiedzający. 
 9. Ze względu na na trwający stan epidemii Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału. 

Zasady Ogólne
 1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne oddziałów zalecane są odwiedziny w godzinach: 11:00 – 20:00.
 2. O zasadach pobytu i godzinach odwiedzin w indywidualnych przypadkach decyduje Lekarz Kierujący Oddziałem, Lekarz Dyżurny lub Pielęgniarka.
 3. W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się w godzinach uzgodnionych z Lekarzem Kierującym Oddziałem.
 4. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 2 osób do jednego pacjenta oraz przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk.
 5. W trakcie odwiedzin wskazane jest w miarę możliwości korzystanie z pokojów dziennego pobytu.
 6. Podczas odwiedzin należy odnosić się z szacunkiem do innych chorych, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu.
 7. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00 (dotyczy osób, które otrzymały zgodę Kierownika Oddziału do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych).
 8. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 9. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.
Niewskazane jest:
 1. Siadanie i leżenie na łóżku chorego.
 2. Spożywanie posiłków razem z chorym w salach.
 3. Korzystanie z łazienek przy salach chorych.
Zabrania się:
 1. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Palenia papierosów na terenie szpitala.
 3. Przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich czy wykonywanych przez pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału. W przypadku zakłócania porządku zostanie niezwłocznie powiadomiona Policja.