Zakres inwestycji pn. „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” to głównie prace budowlane związane z modernizacją i przebudową SOR (bez pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ) wraz z dostosowaniem standardu pomieszczeń oraz korytarzy komunikacyjnych do obowiązujących przepisów, a także wyposażenie w sprzęt medyczny i wyposażenie sal.


Tytuł zadania: "Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji"

Szpital Specjalistyczny w Mielcu im. E. Biernackiego w Mielcu zakupił w 2023 r. dzięki dotacji z Funduszu Medycznego Subfunduszu terapeutyczno – innowacyjnego następujące urządzenia robotyczne:
- Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych – stół do pionizacji z funkcją kroczenia szt.1
- Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych – multisensoryczny system terapeutyczny z wykorzystaniem biofeedbacku szt.1
- Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych – multisensoryczny system terapeutyczny z wykorzystaniem biofeedbacku – egzoszkielet kończyn górnych wspomagający i podtrzymujący ramiona pacjenta z wykorzystaniem sprężyn gazowych szt.1