W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną student zobowiązany jest przestrzegać następujących zaleceń:
- wchodząc do szpitala dezynfekuje ręce, ma założoną maseczkę ochronną lub przyłbicę,
- jest osobą zdrową,
- nie jest objęty kwarantanną, izolacją lub nadzorem epidemiologicznym albo z objawami infekcji.

Aktualności

Szanowni studenci!

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu informuje, że studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu, proszeni są o zapisanie się najpóźniej do 02.07.2021r. na szkolenia z zakresu BHP, ochrony danych osobowych oraz o zakażeniach szpitalnych w jednym z podanych terminów:
- 05.07.2021 r. od godz. 8.00 w sali konferencyjnej,
- 02.08.2021 r. od godz. 8.00 w sali konferencyjnej
.

Osoby, które zaczynają praktyki w terminach przed 05.07.2021 r. odbędą te szkolenia indywidualnie. W tym celu, w dniu rozpoczęcia praktyki, należy zgłosić się do budynku administracji, pok. nr 15 godz. 7:30 po odebranie karty obiegowej wymaganej do przeszkolenia.

Studenci rozpoczynający praktyki w późniejszym czasie (od 05.07.2021 r.) zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu w podanych wyżej terminach.

Szkolenia rozpoczną się w wyżej podanych terminach o godz. 8:00 w budynku Szpitala w sali konferencyjnej.

Zapisów na szkolenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 17 780 01 40.

Odbycie szkoleń jest obowiązkowe. Brak uczestnictwa w szkoleniu będzie przyczyną przesunięcia terminu praktyki lub odmowy jej odbycia.

Zasady odbywania praktyk w Szpitalu w Mielcu

Student chcący odbyć praktykę w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu składa podanie wg wzoru, w sekretariacie szpitala lub w pok. nr 15 (I piętro) co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora oraz uzgodnieniu terminu praktyki z opiekunem każdy student zobowiązany jest odbyć obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz w zakresie ochrony danych osobowych przed dniem rozpoczęcia praktyk, które odbywają się w miejscu i terminach ustalonych przez Szpital.

Ponadto najpóźniej w dniu przystąpienia do praktyk student przedkłada następujące dokumenty:

  • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych do wglądu;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,
  • kartę obiegową praktyki otrzymaną na szkoleniu,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności odbywania praktyki studenckiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 17 180 01 40

 Podanie o praktyki w wersji pdf

 Podanie o praktyki w wersji doc

 Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów i wolontariuszy