Regulamin odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu

 1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne oddziałów zalecane są odwiedziny w godzinach: 11:00 – 20:00.
 2. O zasadach pobytu i godzinach odwiedzin w indywidualnych przypadkach decyduje Lekarz Kierujący Oddziałem, Lekarz Dyżurny lub Pielęgniarka.
 3. W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się w godzinach uzgodnionych z Lekarzem Kierującym Oddziałem.
 4. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 2 osób do jednego pacjenta oraz przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk.
 5. W trakcie odwiedzin wskazane jest w miarę możliwości korzystanie z pokojów dziennego pobytu.
 6. Podczas odwiedzin należy odnosić się z szacunkiem do innych chorych, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu.
 7. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00 (dotyczy osób, które otrzymały zgodę Kierownika Oddziału do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych).
 8. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 9. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.

Niewskazane jest:

 1. Siadanie i leżenie na łóżku chorego.
 2. Spożywanie posiłków razem z chorym w salach.
 3. Korzystanie z łazienek przy salach chorych.

Zabrania się:

 1. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Palenia papierosów na terenie szpitala.
 3. Przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich czy wykonywanych przez pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

Natomiast w przypadku zakłócania porządku zostanie niezwłocznie powiadomiona Policja.

 

Jak przygotować się do planowej operacji?

Zanim znajdziesz się w szpitalu, jest kilka spraw, o które warto zadbać.

 • Poproś lekarza, aby dokładnie wyjaśnił ci, dlaczego zabieg jest konieczny oraz na czym będzie polegał. Lekarz powinien też poinformować o możliwych powikłaniach. Interwencja chirurga zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, niezależnie od tego, czy będzie to zabieg laparoskopowy czy tradycyjny.
 • Zaszczep się – każda osoba oddająca się w ręce chirurga powinna być zaszczepiona przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B). Pobyt w szpitalu zwiększa bowiem ryzyko zakażenia się groźnym wirusem.
  • Jeśli do operacji zostało, co najmniej 6 tygodni, szczepisz się dwa razy (szczepienie należy powtórzyć po miesiącu od pierwszej dawki). Na zabieg do szpitala możesz zgłosić się po 2 tygodniach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki (trzecia, ostatnia dawka – po sześciu miesiącach od pierwszej)
  • Jeśli zabieg jest pilny, też należy się zaszczepić, lecz w innym trybie, o którym poinformuje cię lekarz. Wprawdzie organizm nie zdąży wytworzyć pełnej ilości przeciwciał, ale nawet ta mniejsza ilość może stanowić wystarczającą ochronę przed zakażeniem
  • Jeśli szczepienie przeciw WZW typu B miało miejsce ponad 5 lat temu, koniecznie zbadaj krew na przeciwciała anty-HBS. Jeśli miano przeciwciał okaże się wysokie, nie musisz szczepić się ponownie.
 • Jeśli chorujesz na schorzenia takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, alergie lub jeśli przyjmujesz leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak np. Aspiryna, Acard, Polocard, Acenokumarol, Sintrom, Wargin itd) poinformuj o tym swojego chirurga i zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego w celu odpowiedniego przygotowania do operacji.
 • Jeśli cierpisz na próchnice zębów – zgłoś się do dentysty i wylecz je odpowiednio wcześniej.
 • W przypadku stosowania na stałe leków – zabierz je ze sobą do szpitala w oryginalnych opakowaniach.
 • W dniu zabiegu pamiętaj o dokładnej porannej toalecie (kąpieli lub prysznicu) całego ciała.

W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają planowe leczenie operacyjne prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Specjalistyczny w Mielcu udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2017.1318 ).

Zgodnie z art. 26 w/wym. ustawy, Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. do wglądu - w siedzibie Szpitala, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
  w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej:
 3. wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub    dane
  z całości dokumentacji medycznej;
 4. odpisu– tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
 5. kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
 6. wydruku;
 7. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 8. na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez Szpital w Mielcu;
 9. dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez Szpital w Mielcu,
 10. zdjęcia rentgenowskie - wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

I SKŁADANIE WNIOSKÓW

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek (do pobrania tutaj) o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej jest dostępny:

 • w Statystyce Medycznej – przy głównym wejściu Szpitala,
 • na stronie internetowej szpital.mielec.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć w Statystyce Medycznej - skrzynka podawcza przy głównym wejściu Szpitala.

W skrzynce podawczej należy składać wnioski uzupełnione o wszystkie wymagane pola.

Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub bez podania danych umożliwiających wyszukanie dokumentacji w zbiorze nie będą rozpatrywane

Wszelkie wątpliwości przy składaniu wniosków można uzyskać:

 • w okienku Statystyki Medycznej w godz. 8:00-9:30 oraz 12:30-14:00,
 • pod numerem telefonu 17 78 00 106

Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje sporządzona w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

II ODBIÓR KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odbiór  dokumentacji medycznej następuje  przez pacjenta / osobę upoważnioną,  po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty - w punkcie Statystyki Medycznej przy głównym wejściu Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach:  godz. 8:00 – 9:30 oraz  12:30 – 14:00. 

            CENNIK usług medycznych

Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 0,30 zł za jedną stronę formatu A4.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 • Jedna strona wyciągu albo odpisu – 8,50 złotych;
 • Informatyczny nośnik danych (CD) - 1,70 złotych.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

Wpłatę można dokonać:

 • w wybranym punkcie kasowym na terenie szpitala tj. rejestracja do Laboratorium Analitycznego, rejestracja RTG, Obszar Segregacji Pacjenta – SOR oraz w kasie szpitala (budynek administracji- parter).
 • przelewem na konto Szpitala: Bank PKO BP O/Mielec

35 1020 4391 0000 6502 0170 1622

W przypadku wysyłania dokumentacji pocztą należy:

 • opłatę za kopię dokumentacji, przelać na konto szpitala
 • potwierdzenie zapłaty (np. plik PDF wygenerowany z konta bankowego) przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.mielec.pl

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu i udostępnienie  dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

III. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (wzór prawidłowo wypełnionego wniosku do pobrania tutaj)

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu,
 • datę złożenia wniosku,
 • nazwę poradni lub oddziału, gdzie pacjent był leczony oraz w jakim okresie
 • zakresu danych (np. całość dokumentacji, wybrane okresy, kopia karty informacyjnej lub wyniku badania itp.),
 • forma udostępniania np.: wgląd, wyciąg, odpis, kopia, wydruk, informatyczny nośnik danych.
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wnioskująca wskazanie osoby upoważnionej do odbioru imię, nazwisko, adres, PESEL)
 • czytelny podpis składającego wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2017 poz. 1318)

 

VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

» Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

» Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących – w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

» Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Prawo wyboru

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

» w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;

» w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;

» w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji

» Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.

» Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.

» Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.

» Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,

wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

» Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.

Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

Prawo do wyrażenia zgody

» Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent:

- nie ukończył 18 lat,

- jest całkowicie ubezwłasnowolniony,

- niezdolny do świadomego wyrażenia zgody,

prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

» Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

Pacjent:

- który ukończył 16 lat,

- ubezwłasnowolniony,

- chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,

ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

» Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

» Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

» Pacjent ma prawo do godnego umierania.

» Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu

świadczeń zdrowotnych.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

» Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (patrz: s. 28, Dokumentacja medyczna).

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

» Pacjent przebywający w placówce leczniczej przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot wykonujący działalność leczniczą, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

» Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

» Pacjent przebywający w placówce leczniczej, przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.

» Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).

Jeżeli świadczeniodawca ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.

Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik placówki, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w miejscu, gdzie udzielane są świadczenia.

Prawo do opieki duszpasterskiej

» Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

» W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta placówka, w której pacjent przebywa, jest obowiązana umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Kierownik lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne.

Skargi pacjentów

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków (patrz s. 107), w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

» Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

» Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,

» Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

» Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Możliwość kontaktu

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800-190-590

(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

czynna  pn.-pt. w godz.8.00-20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Sekretariat:

tel.: (22) 532-82-50

fax.:(22) 532-82-30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze:

w poniedziałek w godz. 9.00-18.00

od wtorku do piątku w godz.- 9.00-15.00

 

Odstąpienie od leczenia

W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.

Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

» uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;

» wskazać pacjentowi lekarza lub placówkę, w której pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;

» uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec
tel (centrala): 17 780 01 00
fax (sekretariat): 17 780 02 73
sekretariat: sekretariat@szpital.mielec.pl
REGON: 000 308 637
NIP: 817-17-50-893
KRS: 0000002538

Korupcja szkodzi zdrowiu

Lokalizacja

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.