Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Specjalistyczny w Mielcu udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2017.1318 ).

Zgodnie z art. 26 w/wym. ustawy, Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. do wglądu - w siedzibie Szpitala, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
  w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej:
 3. wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub    dane
  z całości dokumentacji medycznej;
 4. odpisu– tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
 5. kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
 6. wydruku;
 7. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 8. na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez Szpital w Mielcu;
 9. dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez Szpital w Mielcu,
 10. zdjęcia rentgenowskie - wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

I SKŁADANIE WNIOSKÓW

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek (do pobrania tutaj) o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej jest dostępny:

 • w Statystyce Medycznej – przy głównym wejściu Szpitala,
 • na stronie internetowej szpital.mielec.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć w Statystyce Medycznej - skrzynka podawcza przy głównym wejściu Szpitala.

W skrzynce podawczej należy składać wnioski uzupełnione o wszystkie wymagane pola.

Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub bez podania danych umożliwiających wyszukanie dokumentacji w zbiorze nie będą rozpatrywane

Wszelkie wątpliwości przy składaniu wniosków można uzyskać:

 • w okienku Statystyki Medycznej w godz. 8:00-9:30 oraz 12:30-14:00,
 • pod numerem telefonu 17 78 00 106

Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje sporządzona w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

II ODBIÓR KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odbiór  dokumentacji medycznej następuje  przez pacjenta / osobę upoważnioną,  po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty - w punkcie Statystyki Medycznej przy głównym wejściu Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach:  godz. 8:00 – 9:30 oraz  12:30 – 14:00. 

            CENNIK usług medycznych

Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 0,30 zł za jedną stronę formatu A4.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 • Jedna strona wyciągu albo odpisu – 8,50 złotych;
 • Informatyczny nośnik danych (CD) - 1,70 złotych.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

Wpłatę można dokonać:

 • w wybranym punkcie kasowym na terenie szpitala tj. rejestracja do Laboratorium Analitycznego, rejestracja RTG, Obszar Segregacji Pacjenta – SOR oraz w kasie szpitala (budynek administracji- parter).
 • przelewem na konto Szpitala: Bank PKO BP O/Mielec

35 1020 4391 0000 6502 0170 1622

W przypadku wysyłania dokumentacji pocztą należy:

 • opłatę za kopię dokumentacji, przelać na konto szpitala
 • potwierdzenie zapłaty (np. plik PDF wygenerowany z konta bankowego) przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.mielec.pl

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu i udostępnienie  dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

III. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (wzór prawidłowo wypełnionego wniosku do pobrania tutaj)

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu,
 • datę złożenia wniosku,
 • nazwę poradni lub oddziału, gdzie pacjent był leczony oraz w jakim okresie
 • zakresu danych (np. całość dokumentacji, wybrane okresy, kopia karty informacyjnej lub wyniku badania itp.),
 • forma udostępniania np.: wgląd, wyciąg, odpis, kopia, wydruk, informatyczny nośnik danych.
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wnioskująca wskazanie osoby upoważnionej do odbioru imię, nazwisko, adres, PESEL)
 • czytelny podpis składającego wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2017 poz. 1318)

 

BIP logoLogo ePUAPUE logo

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec
tel (centrala): 17 780 01 00
fax (sekretariat): 17 780 02 73
sekretariat: sekretariat@szpital.mielec.pl
REGON: 000 308 637
NIP: 817-17-50-893
KRS: 0000002538

Obiekt monitorowany

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu można znaleźć klikając tutaj.

Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. System monitoringu wizyjnego prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu dostępna na stronie internetowej: www.szpital.mielec.pl. Więcej informacji uzyskać można drogą elektroniczną: iod@szpital.mielec.pl.

Lokalizacja

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.