Zasady uzyskiwania kserokopii dokumentacji medycznej przez pacjenta

I SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej  pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek (do pobrania tutaj) o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Wnioski należy pobrać w holu przy wejściu głównym do szpitala lub ze strony internetowej szpitala www.szpital.mielec.pl

2. Wypełniony wniosek należy złożyć w:

· skrzynce podawczej w holu przy wejściu głównym do szpitala obok Statystyki Medycznej

· w okienku Statystyki Medycznej w godzinach 8:00-9:30 oraz 12:30-14:00.

W skrzynce podawczej należy składać wnioski uzupełnione o wszystkie wymagane pola.

Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub bez podania danych umożliwiających wyszukanie dokumentacji w zbiorze nie będą rozpatrywane.

Wszelkie wątpliwości przy składaniu wniosków można uzyskać w okienku Statystyki Medycznej w godz.  8:00-9:30 oraz 12:30-14:00.

3. Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje sporządzona w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

II ODBIÓR KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w okienku Statystyki Medycznej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30 oraz 12:30 – 14:00

2. Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej – po uiszczeniu opłaty - pacjent lub osoba przez niego upoważniona, potwierdza czytelnym podpisem na oświadczeniu - po okazaniu dokumentu tożsamości.

3. Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 0,60 za jedną stronę formatu A4. Opłaty można dokonać w Kasie Szpitala (budynek administracji) lub
w punktach kasowych na terenie szpitala (rejestracja do Laboratorium Analitycznego lub rejestracja RTG).

III. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (wzór prawidłowo wypełnionego wniosku do pobrania tutaj)

Wniosek powinien zawierać:

· imię, nazwisko, adres, nr PESEL oraz nr telefonu,

· datę złożenia wniosku,

· nazwę poradni lub oddziału, gdzie pacjent był leczony

· nr historii choroby (nr karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub karty chorobowej założonej w poradni),

· zakresu danych (np. całość dokumentacji, wybrane okresy, kopia karty informacyjnej lub wyniku badania itp.),

· ilość kopii np. 1 raz.

· w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wnioskująca wskazanie osoby upoważnionej do odbioru imię, nazwisko i adres)

· czytelny podpis składającego wniosek.

Do pobrania:

Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
imieniny: Marzeny, Klaudiusza

Ogłoszenia

Szkoła Rodzenia

 

Więcej …

Praktyki Studenckie

PRAKTYKI - ZAPISY NA SZKOLENIA

Szanowni studenci!

Studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu proszeni są o zapisanie się najpóźniej do 24.06.2016r. na szkolenia z zakresu BHP oraz o zakażeniach szpitalnych w jednym z podanych terminów:

04.07.2016r. lub 11.07.2016r.

Więcej …

Aktualności

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 
Szanowni Pacjenci!

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Mielcu informuje, że od dnia 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) uruchomione zostanie nowe wejście do Oddziału Dziecięcego na I piętrze obok Izby Przyjęć Położniczej (dojście od strony holu przy SORze)